mask

Zwrot VAT zabezpieczeniem bankowym

Od 2013 r. zwrot VAT można będzie traktować jako formę zabezpieczenia kredytu bankowego. Podatnik ma prawo złożyć upoważnienie organowi podatkowemu, by ten zwrotu podatku nie dokonywał bezpośrednio na jego rachunek, lecz przekazywał go na rzecz banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.

Przekazanie kwoty zwrotu ma pierwszeństwo przed:

  • Zaliczeniem tej kwoty na poczet zaległości podatkowych i bieżących zobowiązań podatkowych ujawnionych po złożeniu deklaracji wykazującej zwrot podatku,
  • Realizacją zajęcia wierzytelności z tytułu zwrotu podatku w postępowaniu egzekucyjnym, otrzymanego przez organ podatkowy po dniu złożenia deklaracji wykazującej zwrot

 

Zabezpieczenie może obejmować wyłącznie zwrot podatku od towarów i usług. Nie można zatem występować z wnioskiem dotyczącym zwrotu z tytułu innego podatku, np. dochodowego.

Zwrot na rachunek banku lub SKOK traktuje się na równi z dokonaniem go bezpośrednio podatnikowi.

Termin standardowy zwrotu – 60 dni może zostać wydłużony – jeżeli kontrola zasadności wymaga dodatkowych ustaleń. Prawo dokonania zabezpieczeń kredytu dotyczy również odpowiednio przypadków, gdy termin na zwrot VAT wynosi 180 dni lub 25 dni.

Czytaj cały artykuł na www.vat.pl