mask

Z jakich elementów składa się księga przychodów i rozchodów?

Księgowość to jedna z podstawowych rzeczy związanych z prowadzeniem własnej działalności. Polega ona na rejestrowaniu odpowiednio udokumentowanych zdarzeń gospodarczych, które powodują zmiany w majątku jednostki gospodarczej. W związku z tym bardzo ważne jest to, aby księgowość była prowadzona w sposób przejrzysty i uporządkowany.

W Polsce jedną z form księgowości jest prowadzenie podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. Czym ona jest i z jakich elementów się składa?

 

Czym jest podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów?

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów to tak naprawdę forma uproszczonej ewidencji księgowej, która służy do ujmowania zdarzeń gospodarczych. Celem prowadzenia takiej Księgi Przychodów i Rozchodów jest przede wszystkim zobrazowanie osiąganych przychodów i rozchodów, czyli podatnik rejestruje w tej księdze wszystkie przychody ze sprzedaży, jakie osiągnął, oraz koszty, jakie poniósł w związku z prowadzoną przez siebie działalnością. Dzięki prowadzeniu takich precyzyjnych zapisków przedsiębiorca może dość łatwo i szybko określić swoje zobowiązania podatkowe z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i dzięki temu w prawidłowy sposób rozliczyć się z urzędem skarbowym w danym okresie. Jednak to nie jedyna rola prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów. Jest ona również rzetelnym źródłem informacji na temat tego, jaka jest kondycja finansowa przedsiębiorstwa i czy działa ono w sposób efektywny.

 

Kto zobowiązany jest prowadzić Księgę Przychodów i Rozchodów?

Obowiązek prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów dotyczy:

  • osób fizycznych, które osiągają dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej i nie są opodatkowane ryczałtem,
  • spółek cywilnych,
  • spółek jawnych,
  • spółek partnerskich.

Od razu należy zaznaczyć, że warunkiem koniecznym do tego, by móc prowadzić ewidencję w formie Księgi Przychodów i Rozchodów jest to, że przychód netto ze sprzedaży towarów, produktów oraz operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie może przekroczyć równowartości 2 000 000 euro. Jeśli kwota ta zostanie przekroczona to niestety prowadzenie księgowości uproszczonej nie będzie możliwe w związku z ustawowym obowiązkiem prowadzenia pełnej księgowości.

Warto nadmienić także, że istnieje możliwość zwolnienia podatnika z prowadzenia takiej ewidencji podatkowej lub tylko z poszczególnych czynności z zakresu prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów, jednak dzieje się to tylko w szczególnych sytuacjach. Zgodnie z przepisami decydują o tym uzasadnione okoliczności związane ze stanem zdrowia oraz wiekiem osoby prowadzącej działalność gospodarczą, a także rozmiar i rodzaj prowadzonej działalności. Jeśli już mowa o przepisach regulujących prowadzenie takiej formy księgowości, to wszystko konkretnie precyzuje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie prowadzenia podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów.

 

Księga Przychodów i Rozchodów - z jakich elementów się składa?

Technicznie rzecz biorąc, budowa Księgi Przychodów i Rozchodów jest ściśle określona i składa się z 17 kolumn. Taka struktura wynika z załącznika nr 1 do wyżej wspomnianego Rozporządzenia Ministra Finansów. Tam także możemy znaleźć dokładny opis tego, co ma znaleźć się w każdej z kolumn. Warto jednak wspomnieć o najczęściej wykorzystywanych - podczas księgowania - kolumnach. Kolumny 7. i 8. dotyczą odpowiednio przychodów ze sprzedaży i innych przychodów. W kolumnach 10. i 11. umieszcza się koszty zakupu materiałów oraz koszty uboczne, natomiast w kolumnie 12. znajdują się wydatki na wynagrodzenia. Za to w kolumnie 13. jest miejsce na umieszczanie informacji o pozostałych wydatkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Mówiąc o budowie Księgi Przychodów i Rozchodów wspomnieć więc trzeba, że wszystkie zapisy w niej prowadzone muszą być sporządzone czytelnie i przejrzyście w języku polskim, a wskazywane wartości ujmuje się wyłącznie w złotówkach. Do tego karty tej księgi muszą być ponumerowane w sposób chronologiczny.