mask

Szanowni Państwo

Ustawa z dnia 29.10.2021 r. podpisana przez prezydenta 16.11.2021 r. wchodząca w życie od 01.01.2022 r. wprowadza wiele zmian. Poniżej przesyłam najważniejsze z krótkim omówieniem.

 1. Podniesienie kwoty zwolnionej od opodatkowania. Od 2022 r.wynosi ona 30 000,00 zł.
 2. Zleceniobiorcy mogą korzystać z kwoty wolnej od podatku w trakcie roku składając stosowne oświadczenie zleceniodawcy.
 3. Podniesienie kwoty zmniejszającej podatek. Od 2022 r. wynosi ona 5 100,00 zł, czyli:
  5 100,00 zł / 12 m-c = 425,00 zł/m-c jest to wynik podniesienia kwoty wolnej od podatku (30 000,00 x 17% = 5 100,00 zł.)
 4. Podwyższenie progu podatkowego. Od 2022 r. wynosi ona 120 000 zł. nadwyżkę opodatkujemy 32%
 5. Składka zdrowotna nie będzie odliczana od naliczonej zaliczki podatku.
  Jednocześnie zwiększy się katalog osób obowiązanych do odprowadzania składki zdrowotnej o:
  Osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie
 6. Ulga dla klasy średniej. Obejmuje tylko przychody ze stosunku pracy i działalności gospodarczej opodatkowanej wg. skali podatkowej
  0,00 zł - 5 700,00 zł: 0,00 zł
  5 701,00 zł – 8 549,00 zł: (przychód x 6,68% -4 566,00 zł)/0,17
  8 549,00 zł – 11 141,00 zł: (przychód x (-7,35%) +9 829,00 zł)/0,17
  Powyżej 11 142,00 zł: 0,00 zł
  Ulga w ujęciu rocznym:
  do kwoty 68.411,99 zł: 0,00 zł
  od kwoty 68 412 zł do kwoty 102 588 zł: (przychód x 6,68% - 4 566,00 zł)/0,17
  od 102 588,01 zł do 133 692 zł: (przychód x (-7,35%) + 9 829,00 zł)/0,17
  powyżej 133,692,01 zł: 0,00 zł


W związku z wprowadzonymi podatkowymi zmianami proszę pracodawców o uaktualnienie deklaracji PIT 2 szczególnie zwracam uwagę na zatrudnionych u państwa:

 • i w innym podmiocie
 • prowadzących działalność gospodarczą
 • osiągających emeryturę lub rentę
 • otrzymujących inne świadczenie pieniężne i niepieniężne objęte obowiązkiem rozliczenia  rocznego w PIT 37

Brak w/w informacji może skutkować koniecznością dopłaty podatku dochodowego za rok 2022 w kwocie 5 100,00 (ulga wykorzystana winnym źródle dochodu np. ZUS)


Jednocześnie namawiam do przekonania pracowników do złożenia oświadczenia o niestosowaniu ulgi dla klasy średniej z uwagi na możliwość jej utraty co rodzi konsekwencje dopłaty podatku dochodowego i składki zdrowotnej w rozliczeniu rocznym PIT 37.


Proszę również o przekazanie do podpisanie pracownikom osiągających przychody z więcej niż jednego stosunku pracy oświadczenia o niestosowaniu podstawowych kosztów uzyskania przychodu. Brak takiego oświadczenia również może skutkować koniecznością dopłaty podatku dochodowego i składki zdrowotnej w rozliczeniu rocznym PIT 37.

 1. Pakiet sankcji za nielegalne zatrudnienie,gdzie nielegalnym zatrudnieniem jest nie tylko praca bez umowy, ale także wynagrodzenie płatne wartości wyższej nieokreślona w umowie o pracę i nie jest potwierdzeniem zawarcia umowy o pracę zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych. Przepis stosuje się do 5 lat wstecz.
 2. Zmienia się również limit płatności gotówkowej z 15 000,00 zł. do 8 000,00 zł. pomiędzy przedsiębiorcami i(NOWE.) wprowadza się limit płatności gotówką do 20 000,00 pomiędzy przedsiębiorca -konsument (tu osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej) konsument – przedsiębiorca.
 3. Likwidacja Deklaracji RZA. Wszystkie dane będą zawarte w deklaracji RCA.
 4. Likwidacja Deklaracji RZA. Wszystkie dane będą zawarte w deklaracji RCA.
 5. Zasiłek chorobowy za pobyt w szpitalu będzie przysługiwał w wysokości 80%.
 6. Przeliczenie podstawy chorobowej należy wykonać jeśli między kolejnymi zwolnieniami będzie przerwa dłuższa niż miesiąc kalendarzowy.
 7. Do okresu zasiłkowego wlicza się wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy niezależnie czy w niezdolność do pracy jest spowodowana tą samą chorobą, czy inną. Dalej obowiązuje zapis dot. przerwy wynoszącej 60 dni. Wyjątkiem będzie niezdolność do pracy z powodu choroby w czasie trwania ciąży: jeżeli przed przerwą w niezdolności do pracy nieobecność wynosiła do 60 dni to tego okresu nie wlicza się do okresu zasiłkowego.
  Po zmianie art. 9 ust. 2  Ustawy zasiłkowej otrzymał brzmienie: „Do okresu zasiłkowego wlicza się okresy poprzednich niezdolności do pracy, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy  nie  przekraczała  60  dni. Do  okresu  zasiłkowego  nie  wlicza  się okresów niezdolności do pracy przypadających przed przerwą nie dłuższą niż 60 dni, jeżeli po przerwie niezdolność do pracy wystąpiła w trakcie ciąży.”
 8. Zniesienie obowiązku dostarczenia aktu urodzenia dziecka w przypadku wnioskowania o świadczenie rodzicielskie do ZUS. Należy wciąż dostarczać zagraniczny dokument potwierdzający urodzenie dziecka, jeżeli akt urodzenia dziecka nie jest sporządzony w rejestrze stanu cywilnego.

Informacje dotyczące zmian w ustawie zasiłkowej można sprawdzić na stronie ZUSu: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/zmiany-w-zasilkach-od-2022-roku/4238317

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu: http://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/1532_u.htm

Pozdrawiam

Barbara Henrykowska

Doradca podatkowy nr. wpisu 05763