mask

Nowe zasady opodatkowania usług w 2014 roku

W 2014 r. zmianie uległa zasada na podstawie, której przy większości transakcji rozpoznawano podatek VAT w dacie wystawienia faktury, przy czym nie później niż 7 dni od dnia wydania towarów lub wykonania usługi.

Od 2014 r. data wystawienia faktury VAT nie decyduje o tym, w jakim terminie ująć należy czynność opodatkowaną dla celów podatku VAT (w jakim terminie powstanie obowiązek podatkowy z tego tytułu).


Zasady korygowania faktur

 

Decydującym będzie zawsze data wykonania czynności opodatkowanej (wykonania usługi, wydania towaru). Wyjątkowo, w przypadku, gdy podatnik otrzyma zapłatę lub jej część przed dniem wydania towaru lub wykonania usługi ta data będzie datą powstania obowiązku podatkowego – od takiej zaliczki (zadatku, płatności, raty, przedpłaty).

W odniesieniu do przyjmowanych częściowo usług, usługę uznaje się również za wykonaną, w przypadku wykonania części usługi, dla której to części określono zapłatę. Usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Zasadę stosuje się odpowiednio do dostawy towarów, z wyjątkiem dostawy nieodpłatnej, uznawanej za odpłatną.

Czytaj cały artykuł na www.vat.pl