mask

Faktura zaliczkowa w roku 2013

Od stycznia 2013 r. inaczej niż dotychczas dokumentować należy otrzymanie kwoty całości lub części należności. Zmianie uległy zasady wystawiania faktur zaliczkowych.

Faktura zaliczkowa musi zawierać co najmniej:

 • datę jej wystawienia
 • kolejny numer, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy (brak jest nazw skróconych);
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany dla podatku, z zastrzeżeniem określonych transakcji wewnątrzwspólnotowych, gdzie podawać należy numer z kodem PL;
 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem określonych transakcji wewnątrzwspólnotowych, gdzie podawać trzeba numer VAT-UE kontrahenta;
 • datę otrzymania całości lub części należności, o ile taka data różni się od daty wystawienia faktury;
 • kwotę otrzymanej całości lub części należności, przy czym w przypadku gdy wystawiono więcej niż jedną fakturę zaliczkową i faktury te obejmują łącznie całą należność, ostatnia z tych faktur powinna zawierać również numery poprzednich faktur;
 • kwotę podatku wyliczoną według wzoru: KP=ZBxSP/(100+SP)
  gdzie:
  KP - oznacza kwotę podatku,
  ZB - oznacza kwotę otrzymanej części lub całości należności,
  SP - oznacza stawkę podatku;
 • dane dotyczące zamówienia lub umowy, a w szczególności: nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, cenę jednostkową netto, ilość zamówionych towarów, wartość zamówionych towarów lub usług netto, stawki podatku, kwoty podatku oraz wartość brutto zamówienia lub umowy.

Czytaj cały artykuł na www.vat.pl